Yazar Rehberi:

 1. Gönderilen makale önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır.
 2. Yazar(lar), makalenin kabul edilmesi ve yayımlanması durumunda, telif haklarının Balıkesir Üniversitesi’ne devredilmesini kabul etmiş sayılır, yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
 3. Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntem” bölümünde Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) belirtilmelidir.

 

 

 

 

Yazım Kuralları:

 1. Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlıkları

Makalenin Ana Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman, 12 punto, kalın, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimeler büyük harf olacak şekilde yazılır.

Makalenin İngilizce Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, kalın, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimelerin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılır.

 1. Yazarlara İlişkin Ad-Soyad ve İlgili Diğer Bilgiler

Makale başlıklarından sonra iki satır atlanarak, sayfanın ortasına hizalı şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Yazarın adı ilk harf büyük olacak şekilde, yazarın soyadı ise harflerin tamamı büyük olacak şekilde yazılır. Yazar soyadları, soyadların sağ üst köşesine * işaretiyle dipnot verilmiş şekilde; Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Yazılan çalışmanın bir bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı olması halinde, makalenin ana başlığının sağ üst kısmına * işaretiyle dipnot verilmeli ve bu dipnotta ilgili açıklama konulmalıdır. Aksi halde ilk yazara tek yıldız verilerek sadece yazarlarla ilgili bilgilere yer verilmelidir. Çalışma daha önce bildiri olarak sunulmuşsa burada belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda varsa çalışmanın yapılmasında fon sağlayan kuruluşlarla ilgili bilgilere de yer verilmelidir. Söz konusu açıklamalar iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır. Yazarların sırasıyla; “Unvan, Kurum veya Üniversite/Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı, e-posta, ORCID İD” bilgileri ise, dipnot olarak sayfanın altında; iki yana yaslı ve Times New Roman yazı karakteri ile  9 punto olarak yazılmalıdır.

 1. Makalenin Öz ve Abstract Kısımları, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları

Çalışmalarda ana metinden önce, makale yazarlarına ilişkin ad-soyad bilgilerinin altında makalenin Türkçe ve İngilizce özet bilgilerine yer verilmelidir. Makalenin özeti araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde en fazla 300 kelime olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Makalenin dilinin Türkçe yazılması olması halinde “ÖZ” kısmının, İngilizce yazılmış olması halinde ise, “ABSTRACT” kısmının başa gelmesi gerekmektedir. Gerek “ÖZ” gerekse de “ABSTRACT” kısımlarının iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ve 1,15 satır aralığı ile yazılmalıdır. Ayrıca “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlıkları kalın punto ile yazılmalıdır.

Türkçe anahtar kelimeler “ÖZ” metninin hemen altına “Anahtar Kelimeler” olarak  yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet olmalıdır. Ayrıca anahtar kelimelerin hemen altına çalışmaların ilgi alanlarının belirtildiği https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden erişilebilecek JEL kodları mutlaka yazılmalıdır. JEL kodları en fazla beş adet olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler ise, “ABSTRACT” metninin hemen altına “Keywords” olarak yazılmalıdır. “Anahtar Kelimeler”, “JEL Sınıflandırması”, “Keywords” ve “JEL Classification” kelimeleri, yalnızca kendileri kalın olacak şekilde iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ve 1,15 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 1. Başlıklar

Yazılar, Giriş Bölümü ile birlikte ikinci sayfadan itibaren başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Makalenin tüm ana ve alt başlıklarına numara verilmelidir. Başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Ana Başlıklar: 1 paragraf girintisi verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

Alt Başlıklar: 1 paragraf girintisi verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfler büyük harflerle yazılmalıdır. Ara başlıklar ait oldukları ana başlıkların numaralarından başlayacak şekilde yine ek numaralandırma ile hazırlanmalıdır.

 1. Ana Metin

Makaleler, dipnot ve kaynakça dahil 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, MS Office Word dosyasında, kenar boşlukları sağdan ve  soldan 3 cm; üstten ve alttan ise 2,5 cm olmak üzere, 1,15 Satır Aralıklı, İki Yana Yaslı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa numaralandırması, ana metinden  itibaren Düz Numara 2 kalıbına uygun olarak; sayfanın alt ortasına verilmelidir. Makalede 11 punto Times New Roman yazı karakterleri kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Metni oluşturan kelimeler arasında birden fazla boşluk (space) bırakılmamalı, noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra ise bir harflik boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1,25 cm olmalı veya 1 tab boşluk bırakılmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gereken çalışmada, noktalama işaretlerinin kullanımı, kelime ve kısaltmaların yazımı; güncel Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınarak, açık ve yalın anlatım niteliklerini taşımalıdır. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

 1. Şekil, Tablo, Grafik, Resim ve Fotoğraflar

Şekil, tablo, grafik ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 10 punto Times New Roman Bold karakterine uygun hazırlanması gereken şekil ve tablo başlıkları ardışık olarak numaralandırılmalı (Tablo 1.) ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekil, tablo, grafik, resim ve fotoğrafların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde kaynaklar bunların hemen altında 9 punto ile verilmelidir. Tablolar resim olarak değil; düzenlenebilir metin olarak sunulmalıdır. Resim ve fotoğraflar, kabul edilebilir bir formatta (JPEG, PDF veya MS Office Dosyaları gibi) gönderilmeli ve ayrıca doğru çözünürlükte olmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada gösterilmelidir.

 1. Metin İçi Kaynak Gösterme (Atıflar)

Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.

Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir (Okay, 1990: 28).

Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır (Sancak, 1991: 22; Hancı, 1998: 145; Engin, 2015: 254).

Aynı yazar veya tüzel kişinin aynı yıl içerisindeki eserlerine atıfta bulunurken, atıflar şu şekilde gösterilmelidir: (Şahin, 2001a: 18-25), (Şahin, 2001b: 78-79) veya (Şahin, 2001a: 18-25; 2001b: 78-79) şeklinde bir yol izlenir.

İki yazarlı kaynaklarda, araya ve işareti (&) konulmalı (Şafak & Öz, 2003: 15); ikiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Barutçu vd., 2005: 157). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir (İlhan, 2003a: 25), (İlhan, 2003b: 58).

Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilmelidir (Demir, A. 2003: 46), (Demir, H. 2003: 27).

Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: (Köprülü, 1911: 75’ten aktaran; Çelik, 1998: 25).

Sözlü kaynak kullanılıyorsa, kaynak kişinin adı, soyadı, görüşme tarih ve yer bilgilerini içermelidir.

Yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı (copyright) tarihi verilir. Tarih bilgisi hiçbir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.

Web kaynaklarına atıf yapılırken, (balikesir.edu.tr, 01.05.2014) örneğinde olduğu gibi, ilgili kaynak web adresinin başında http://www. kısmı olmadan ve erişim tarihi Gün.Ay.Yıl şeklinde belirtilmelidir.

 1. Kaynakça

Kaynakça gösteriminde APA (American Psychological Association) Formatı kullanılmalıdır. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar kaynakçaya konmamalıdır. Kaynaklar, ana metnin sonunda ayrı bir sayfada yazar soyadlarına göre (Soyadı Kanunu’ndan öncekiler için yazar adı esas alınır) alfabetik olarak verilmelidir. Yazar soyadları ilgili satırın sol tarafına gelecek şekilde ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bir sonraki satıra geçilmesi halinde, sonraki satır 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir.