Hakem Değerlendirme Süreci:

Hakem değerlendirme sürecinin amacı, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. Eserlerini Dergi’ye gönderen yazar(lar)ın, Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurup, Dergi Editörlüğü’ne ulaştırması gereklidir. Aksi durumda ilgili yazı yayımlanamaz. Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editör ve Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilebilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada hiçbir yazı, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.

Hakem Politikası

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; özgünlük, metodoloji, alanyazına katkı, bulguların sunumu, sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler eseri kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir eserin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, eser üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak ve istenen düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak Yayın Kurulu’na tekrar gönderirler. Bir ay içinde gönderilmeyen eserler süreçten çıkarılır. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen düzeltilmiş eser, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir. Hakemler, aynı eser için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen eserler, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme

Hakemler açısından yayımlanabilir aşamasına gelen tüm eserler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayımlanabilir kararı verildikten sonra, eser yayım sırasına alınır ve son aşama yazar(lar)a bildirilir.

Kitap Tanıtım ve Eleştirileri, Örnek Olay İncelemeleri, Raporlar, Bilimsel Etkinlikler Hakkında Haberler vb.

Dergide, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuru ve özetleri, önceden yazılmış bir makaleye getirilen ekler, eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıta yanıtlar da yer alabilir. Ayrıca konferans, kongre gibi toplantılar ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında haberlerin yanısıra, örnek olay incelemeleri ve raporlar da yayımlanabilir. Bu tür yazıların dergide yayımlanması ile ilgili karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Etik Politikası / Yayın Etiği:

Yazarlık

Makale metninde listelenen tüm yazarlar, deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına önemli katkıda bulunmuş olmalıdır. Yazarların tümü, taslak ve gözden geçirme aşamalarından birinde makale metninin yazımına dahil olmalı akalenin son şeklini okumuş ve onaylamış olmalıdır. Makale metninin yazılmasına büyük katkıda bulunan herkes yazar olarak listelenmelidir (örneğin; “birinin yerine yazma” Dergi tarafından yasaklanmıştır). Deneye ya da makalenin yazımına daha düşük oranda kayda değer katkıda bulunan diğer kişilere Teşekkür Bölümü’nde  yer verilmelidir. Makale metninin ilk hali sunulduktan sonra, yazımında yapılan herhangi bir değişikliğin (yazarın yazım düzeni de dahil olmak üzere) tüm yazarlar tarafından yazılı olarak onaylanması gerekir.

Yazarlık ve “Şemsiye” Grupları

Çok sayıda ve büyük ölçekli işbirliğine dayanan çalışmalar, tüm katılımcıları temsil eden bir grup adı altında organize edilmektedir. Bu tür makale metinlerinde, en az bir kişi yazar olarak adlandırılmış olmalıdır. Verilere kaynaklık eden şemsiye grubuna teşekkür etmek isteyen yazarlar, öncelikle makalenin yazarını/yazarlarını listelemeli ve bunu ‘GRUP ADINA’ şeklinde sürdürmelidir. Gerekirse, katılımcıların isimleri Teşekkür Bölümü’nde listelenebilir.

Özgünlük

Makale metninin Dergi’ye gönderilmesi, onun özgün bir makale ve yayınlanmamış bir eser olduğu ve başka herhangi bir yerde incelenmemekte olduğu anlamına gelmektedir. Yazarın kendi eserinin çoğaltılması da dahil olmak üzere, uygun bir atıf yapılmadan kısmen veya tamamen yapılan intihal (aşırmacılık), dergi tarafından kabul edilemez. Dergi’ye sunulan makale metinleri, özgünlük açısından intihal karşıtı yazılım kullanarak kontrol edilmektedir.

Çıkar Çatışmaları

Eserin gönderilmesi aşamasında yazar(lar), eserde yer alan sonuçlarda, ifadelerde ya da belirtilen görüşlerde, dolaylı veya dolaysız olarak, herhangi bir mali çıkar sağlanma durumu varsa veya ilgili yazar(lar)a, kuruluş(lar)a, kişisel ilişkilere ya da doğrudan akademik rekabete yönelik olarak yanlılık sorunu söz konusuysa, bu gibi durumları belirtmelidir. Çatışan çıkar veya bağlantının bildirilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirirken şu sorunun dikkate alınmasında yarar vardır: Makalenin yazar(lar)ını, eserin yayınlanmasından sonra yasal veya manevi açıdan sıkıntıya sokacak herhangi bir olası müdahale gereği var mı?

Bu tür bir metin yayınlandığında, “Çıkar Çatışması” olduğuna ilişkin bilginin makalede bir ifade olarak yer alması gereklidir.

Çıkar Beyanı

Tüm yazarların, kendi eserlerini uygunsuz bir şekilde etkileyecek (tarafsızlığını bozacak) diğer kişi ve kurumlarla olan finansal ve kişisel ilişkilerini açıklaması gerekmektedir. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli bilirkişi tanıklığı, patent başvuruları/kayıtları, hibe ya da diğer fon kaynakları yer almaktadır. Yazar(lar), bu tarz bir çıkar durumunu başlık sayfası dosyasındaki çıkar beyanı özetinde açıklamak zorundadır. Açıklanması gereken bir çıkar durumunun olmaması halinde, şu şekilde belirtilmelidir: ‘Çıkar beyanları: Yok’. Makalenin kabul edilmesi durumunda, bu özet açıklamaya yer verilecektir. Bu tür açıklamalarda bulunmayan yazar(lar) yasal sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar.

Gönderi Beyanı ve Doğrulama

Bir makalenin gönderilmesi; söz konusu eserin daha önce yayınlanmadığı (bir özet, yayınlanmış bir ders notu veya akademik tez hariç), başka bir yerde yayınlanmak üzere incelenmemekte olduğu, yayınlanmasının tüm yazarlar ve ayrıca yürütüldüğü yerde sorumlu makamlar tarafından çalışmanın örtülü veya açık bir şekilde onaylandığı ve sonuçta kabul edildiği takdirde, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan elektronik ortamda da dâhil olmak üzere, aynı içerik ve formatta, İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmayacağı anlamına gelmektedir. Özgünlüğünü doğrulamak için makalenin özgünlük algılama hizmeti Crossref Benzerlik Denetimi ve/veya Turnitin/Ithenticate gibi bir yazılım kullanılarak kontrol edilmesi önerilir.

 

 

Dergi Yayın Kurulu, intihal (aşırmacılık) politikası açısından aşağıdaki kuralları benimsemiştir:

 • Benzerlik oranı %25’ten fazla olan makalelerin yazar(lar)ından, makalelerini üç hafta içinde yeniden gözden geçirmesi istenebilir veya makaleler geri çevrilebilir.
 • Sadece benzerlik oranı % 25 ve altındaki makaleler inceleme sürecine alınır.
 • Yukarıda belirtilen kurallar, Dergi’ye makale yükleyen tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş demektir.

Kapsayıcı Dil Kullanımı

Kapsayıcı dil, çeşitliliği kabul etmek, tüm insanlara saygı göstermek, farklılıklara duyarlı olmak ve eşit fırsatları teşvik etmek demektir. Makaleler, herhangi bir okuyucunun inançları veya yükümlülükleri hakkında hiçbir varsayımda bulunmamalı, bireylerin ırk, cinsiyet, kültür veya başka herhangi bir özelliği nedeniyle diğerlerine üstün olduğu anlamına gelebilecek hiçbir şey içermemeli, sonuç olarak kapsayıcı bir dil kullanmalıdır. Yazarlar, örneğin cinsiyet ayrımcılığı içerebilecek “bay” veya “bayan” ifadeleri yerine “bay/bayan” ifadesi şeklinde kullanarak (İng. ‘he” or “she’, ‘his” or “her’ yerine ‘he or she’, ‘his/her’); ayrıca cinsiyete ilişkin önyargı ve klişe algılar içermeyen meslek ve mensubiyet (İng.’ ‘chairman’ yerine ‘chairperson’; ‘stewardess’ yerine ‘flight attendant’) “bilim adamı” yerine “bilim insanı” gibi ifadeleri kullanmalıdır.

Yazarlığa İlişkin Değişiklikler

Makaleler gönderilmeden önce, yazar listesinin ve sırasının dikkate alınması ve ilk gönderim sırasında kesin listenin sunulması istenir. Listedeki yazar adlarının eklenmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve sadece Dergi Editörü tarafından onaylanması durumunda söz konusu olabilir. Böyle bir değişikliği talep etmek için Editör, yazışmadan sorumlu yazardan şunları almış olmalıdır: (a) yazar listesindeki değişimin nedeni (b) tüm yazarlardan eklenmeyi, isminin çıkarılmasını veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiğine ilişkin yazılı onay (e-posta, mektup). Yazarların eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu değişiklik, eklenen veya ismi çıkarılan yazarın onayını kapsar. Sadece istisnai durumlarda Editör, yazının kabul edilmesinden sonra yazarların eklenmesini, çıkarılmasını veya yeniden düzenlenmesini dikkate alabilir. Editör, söz konusu isteği değerlendirirken, makalenin yayınlanması süreci askıya alınacaktır.

Telif Hakkı

Makalenin gönderimi esnasında, yazar(lar)dan “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurmaları istenmektedir.

Telif Hakkı Devir Beyanı

Telif Hakkı Devir Formu”nun altında imzası bulunanlar, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’ne telif hakkı kapsamındaki tüm haklarını ve yukarıdaki makaleye dâhil olabilecek tüm hakları ve makaleyi esas alarak imza edenler tarafından Dergi’ye sunulan tüm gözden geçirilmiş, genişletilmiş veya türetilen çalışmanın haklarını devrettiğini beyan eder. Her imza sahibi, Makalenin özgün olduğunu ve kendisinin de Çalışmanın yazarı olduğunu; Makaledeki metnin içeriğini, rakamları, verileri veya başkalarının çalışmalarından elde edilen diğer bilgileri kapsaması halinde, gereken herhangi bir izni almış olduğunu onaylar.

Gönderilen makalelerin telif hakkı, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne devredilmiştir. Telif hakkı devri, Dergi’nin teknik yayınlarını tüm dünyaya dağıtması; bunu, basılı kopya, mikrofiş, mikrofilm ve elektronik medya gibi çeşitli yollarla gerçekleştirmesini kapsar. Ayrıca Dergi, eseri özet haline getirerek; toplu eserlere, veri tabanlarına ve benzer yayınlara dâhil edilmek üzere, yayınları ve ilgili makaleleri özetleyip çevirebilir.

Dergi, yayınlarını tüm bilim dünyasına dağıtır ve bu yayınların okur kitlesine uygun bir şekilde ulaşmasını temin eder. Yazar(lar), eserlerinin Dergi’nin özgünlük, yazarlık, yazar sorumlulukları ve yazar suiistimallerini içeren düzenlemelerini yerine getirdiğini temin etmek durumundadır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesine giriş yapılan isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları kapsamında kullanılacak, ayrıca başka hiçbir amaç için veya herhangi başka bir tarafça kullanılmayacaktır.

Finansman Kaynağının Rolü

Yazar(lar)ın araştırmanın yürütülmesine ve/veya makalenin hazırlanmasına yönelik olarak sağlanan finansal desteği sağlayanların kim olduğunu açıklaması ve çalışma tasarımında, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasında, rapor yazılmasında ve makalenin yayına gönderilmesi kararında sponsor(lar)ın rolünün olması durumunda, bunu kısaca açıklaması gereklidir. Finansman kaynağının (kaynaklarının), bu tür bir dahlinin olmaması durumunda, bunun belirtilmesi gerekir.

Açık Erişim

Bu dergide hakemler tarafından incelenerek dâhil olan her araştırma makalesi, açık erişim şeklinde yayımlanacaktır. Buna göre, ilgili esere yayımlanmasından hemen sonra, sadece ticari olmayan amaçlarla, kolayca okunabilen bir formatta ve internet üzerinden kalıcı olarak evrensel ve serbestçe erişilebilecektir. Yazara açık erişim için yüklenen herhangi bir yayın ücreti yoktur. Kullanıcılar, aşağıdaki şartlarda ticari olmayan amaçlar için makalelere erişebilir, onları indirebilir, kopyalayabilir, tercüme edebilir, metin ve verilere ulaşabilir:

 • Uygun bir bibliyografik alıntı şekli (örneğin; yazar(lar), dergi, makale başlığı, cilt, sayı, sayfa numaraları, DOI ve DergiPark’ta yayınlanan son şeklin bağlantısı) kullanarak eseri alıntılamak.
 • Eserin bütünlüğünü korumak.
 • Diğer kullanıcılar açısından söz konusu eserle nelerin yapılabileceği ve yapılamayacağının net olması için, telif hakkı bildirimlerini, ilgili şartlar ve koşullara dair bağlantıları muhafaza etmek.
 • Makalede yer alan ve üçüncü bir tarafa ait olduğu belirtilen herhangi bir içerik için, yeniden kullanımın, telif hakkı politikalarına uygun olacağını garanti etmek.

Yazarlar, Yayın Etiği Kurulu (COPE) ve Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Kurulu (ICMJE) tarafından belirlenen yayın etiği hususundaki yüksek standartları gözetmek durumundadır. Verilerin sahteciliği veya türetilmesi, yazarın kendi eserinin uygun şekilde alıntı yapılmadan kopyalanması ve eserin yanlış kullanılması da dâhil olmak üzere intihal (aşırmacılık) kapsamındakiler, kabul edilemez uygulamalardır. Her türlü etik suiistimal olayı ciddi bir biçimde ele alınacak ve COPE kuralları gereğince değerlendirilecektir.

Hakemler için Etik Kurallar

 • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 • Hakemlerden çıkar çatışması bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde Editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
 • Hakemler makaleleri tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirmelidirler.
 • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurmaları gerekmekte olup, değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararlarını ve bu kararlara ilişkin gerekçelerini bu Form’da belirtmeleri gerekmektedir.
 • Hakemlerin, kendilerine verilen süre (15 gün) içerisinde değerlendirmeleri tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
 • Hakemlerin, Editör’den izin almadan, kendilerine gönderilen eseri paylaşması etik dışıdır.
 • Hakem incelemelerine ilişkin hiçbir bilgi, Editör’e ve yazar(lar)a değerlendirme konusunda bilgi vermeden, hiç kimseyle paylaşılamaz.